Skip to content

Vedtægter for Foreningen Læsø Kunstfestival

  • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Læsø Kunstfestival.
Foreningen er hjemmehørende på Læsø. Foreningens adresse er formandens adresse.

  • 2 Formål

Foreningens formål er at afholde kunstfestivaler på Læsø
Læsø Kunstfestival skal arbejde for, at der på Læsø er mulighed for kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet samt at fremme mødet mellem kunstnere og kunstarter og skabe mulighed for fordybelse, forståelse og formidling.

  • 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.
Medlemskab kan tegnes af en husstand, firmaer, foreninger og organisationer.

Kontakt
Det forudsættes, at medlemmer kan kontaktes via e-post/e-mail.
Det er medlemmets eget ansvar at formidle sin kontaktadresse til foreningen.

  • 4 Drift

Aktiviteter
Bestyrelsen nedsætter et aktivitetsudvalg, der har ansvar for en festival, der opfylder foreningens formålsparagraf, herunder tema og udvælgelse af medvirkende udstillere og udøvere.
Alle kan ansøge om at medvirke.
Ud over ansøgere kan aktivitetsudvalget invitere kunstnere.
Medlemskab giver ikke specielle rettigheder til at medvirke i en festival.

Finansiering
Foreningens drift finansieres især ved kontingenter fra medlemmerne, støtte fra personer og organisationer og fonde samt festivalindtægter.

  • 5 Generalforsamling

Afholdelse
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes på Læsø hvert år inden udgangen af juli.

Stemmeret
Hvert medlemskab giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Indvarsling
Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden og annonceres på foreningens hjemmeside

Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når ¾ af foreningens medlemmer forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af generalforsamlingens dagsorden.

Dagsorden
Ordinære generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent.
• Valg af referent.
• Bestyrelsens beretning og fastsættelse af kontingent.
• Fremlæggelse af regnskab.
• Forslag fra medlemmerne.
• Valg af bestyrelse og en suppleant.
• Valg af revisor og en revisorsuppleant.
• Eventuelt.
Efter bestyrelsens valg kan yderligere punkter medtages.

Afstemninger
Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemninger afholdes skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

Opløsning
Foreningen kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Foreningens midler tilstilles almennyttige formål inden for kunstformidling på Læsø efter den sidste generalforsamlings anvisning.

  • 6 Bestyrelsen

Medlemmer
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Desuden vælges 1 revisor.

Valgperiode
Bestyrelsen vælges for en to-årig periode med 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Revisoren vælges for en to-årig periode.Bestyrelsessuppleanten og revisorsuppleanten vælges for en et-årig periode.

Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved bestyrelsesmøderne føres en protokol, der godkendes af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Kontingent
Forslag til kontingent indstilles af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Møder kan afholdes som telefonmøder eller lignende.

Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager i mødet.

  • 7 Eksklusion

Bestyrelsen kan med omgående virkning ekskludere et medlem, der direkte skader eller modarbejder foreningens interesser.
Eksklusionen kan ankes til afgørelse på den førstkommende generalforsamling.

  • 8 Tegningsregler og hæftelse

Tegning
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren.

Hæftelse
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.

  • 9 Vedtagelse og ikrafttræden

Således vedtaget på generalforsamlingen 28. juli 2018 til øjeblikkelig ikrafttræden.

Back To Top